Privacy verklaring en Reglement Persoonsgegevens Cosmetic-Services

Persoonsgegevens die Cosmetic-Services verwerkt

Indien van toepassing en indien wij in het bezit zijn van uw gegevens bijvoorbeeld door een aanvraag van u bij ons (in het verleden) of omdat u deze aan ons hebt verstrekt worden als volgt verwerkt:

Voornaam- en achternaam

Emailadres

Indien u een informatie aanvraag indient zullen we u vragen om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Het invullen ten behoeve van een behandeling gebeurt alleen op uw eigen verzoek.

Cosmetic-Services gebruikt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Uw vragen omtrent bemiddeling te beantwoorden
 • U te informeren

Cookies, of vergelijkbare technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cosmetic-Services maakt gebruik van analytische cookies. Met deze cookies meten en analyseren we hoe u onze website gebruikt en wat we kunnen veranderen om verbeteringen aan te brengen. Hier gebruiken wij software van derden (Google Analytics). De statistieken en rapportages zijn niet te herleiden naar individuen. U kunt zich overigens voor cookies afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking hiervan door Cosmetic-Services. Uw verzoek kunt u sturen naar info@cosmetic-servces.nl.

Beveiliging

Cosmetic-Services neemt de bescherming van eventuele persoonsgegevens (indien wij deze in ons bezit zouden hebben) serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact met ons op via info@cosmetic-servces.nl.

Aanvullend is een reglement van toepassing in het kader van persoonsgegevens, dat u bij ons kunt opvragen of inzien via de website.

Cosmetic-Services bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor uitvoering van de dienstverlening.

Meer informatie is tevens te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Reglement Persoonsgegevens Cosmetic-Services en AVG.

Versie 230518

 1. Persoonsgegevens

Zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevens (Vo. EU 2016/679 d.d. 27 april 2016) AVG.

Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke stelt vast welke persoonsgegevens er verwerkt worden én wat het doel is van die verwerking. Het Management Team is de verantwoordelijke en de Manager Marketing & Sales die met deze taak is belast als Functionaris Gegevens (FG).

 1. AVG en persoonsgegevens

Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens van personen, relaties, medewerkers binnen Cosmetic-Services en haar contactpersonen.

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Cosmetic-Services worden verwerkt.

de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;

vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt;

de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen;

de rechten van betrokkene te waarborgen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Cosmetic-Services zich aan de relevante wetgeving.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor:

 1. Het leveren van diensten aan gebruikers;
 2. het verstrekken of ter beschikking stellen van informatie;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van gefactureerde diensten en producten;
 4. het onderhouden van contacten met relaties;
 5. de uitvoering of toepassing van wetgeving.
 1. Gegevens

De door Cosmetic-Services gebruikte categorieën van persoonsgegevens worden in bijlage 1 opgesomd.

 1. Verwerking

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen op grond van:

 1. Toestemming: in het geval de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
 2. Overeenkomst: in het geval de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vitaal belang
 5. Gerechtvaardigd belang
 1. Bewaartermijnen

Cosmetic-Services bewaart de gegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt.

 1. Verlenen van toegang

Cosmetic-Services verleent slechts toegang tot de in de administratie en systemen opgenomen persoonsgegevens aan:

 1. de bewerker en de derde die onder rechtstreeks gezag van Cosmetic-Services staat;
 2. de bewerker die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 3. derden die op grond van de wet toegang moet worden verleend, waarbij alleen toegang wordt verleend aan de gegevens waartoe volgens de wet toegang toe moet worden gegeven.
 1. Beveiliging en geheimhouding
 1. Cosmetic-Services neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 2. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt Cosmetic-Services rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte persoonsgegevens.
 3. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden (zoals bijvoorbeeld zorggegevens), en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan.
 1. Social Media

Voor het gebruik van persoonsgegevens in sociale media moet expliciet toestemming worden gegeven door de betrokkene indien en voor zover betrokkene met naam vermeld wordt op Social Media.

 1. Rechten

Betrokkenen hebben de volgende rechten:

 1. Elke betrokkene heeft recht op inzage van de door Cosmetic-Services verwerkte persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Cosmetic-Services kan vragen om een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker;
 2. Betrokkene kan een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen.
 3. Voor zover Cosmetic-Services persoonsgegevens gebruikt op de grond van artikel 8 sub e van dit reglement, dan kan de betrokkene zich verzetten tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van diens persoonlijke omstandigheden.
 1. Klachten

Wanneer een medewerker, relaties of ander persoon van mening is dat het doen of nalaten van Cosmetic-Services niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving of dit reglement is, dan dient hij zich schriftelijk of via het e-mailadres “info@cosmetic-servces.nl” te wenden tot het management.

 1. Slotbepaling

Dit reglement wordt aangehaald als Reglement persoonsgegevens van Cosmetic-Services en treedt in werking op 25-05-2018.