Algemene voorwaarden Cosmetic-Services.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Cosmetic-Services en de cliënt, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door de partijen is afgeweken.

Artikel 1 Toepassen van de voorwaarden

Art. 1, lid 1
Deze voorwaarden zijn onderdeel van alle (inschrijf)formulieren voor medische behandelingen en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Cosmetic-Services en de cliënt.
Deze voorwaarden hebben voorrang boven de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de cliënt.
Hierbij doet de cliënt afstand van de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden.

Artikel 2 Medisch bemiddelingsbureau

Art. 2, lid 1
Het medisch bemiddelingsbureau Cosmetic-Services, fungeert slechts als tussenpersoon tussen de cliënt en de medische instelling. Het contract voor de medische handelingen wordt afgesloten tussen de cliënt en de medische instelling. Dus de medische instellingen zijn dan ook uitsluitend aansprakelijk voor de medische dienstverlening.
Art. 2, lid 2
Zekerheid v/d gewenste behandeling
Als u zeker wilt zijn dat u voor de gewenste behandeling(en) in aanmerking komt, omdat u misschien denkt dat u om gezondheid redenen afgewezen kan worden, dan raden wij u aan om een specialist in uw omgeving te bezoeken voor een preoperatief onderzoek. De resultaten van uw preoperatief onderzoek  mogen aan de behandelende arts van de medische instelling voor gelegd worden, maar de resultaten hiervan mogen niet ouder zijn dan 2 weken en deze dienen voor de behandeling voorgelegd te worden.

Artikel 3 Het tot stand komen van de overeenkomst

Art. 3, lid 1
De cliënt vult het inschrijfformulier voor de gewenste medische behandeling in en verstuurd dit naar Cosmetic-Services.
De data voor een consult en behandeling worden via Cosmetic-Services in overleg met de arts en de cliënt overeengekomen. Met een schriftelijke bevestiging (per email of post) wordt de data de eventuele reisinformatie en reserveringen voor hotel of appartement en een opgave van de kosten naar de cliënt gestuurd. Na goedkeuring wordt het contract door de cliënt ondertekend en teruggezonden naar Cosmetic-Services. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de cliënt van het aanbod van Cosmetic-Services. Zodra het ingevulde inschrijfformulier is ontvangen door Cosmetic-Services zal Cosmetic-Services de aanmelding bevestigen. De overeenkomst is hiermee tot stand gekomen.
De cliënt aanvaardt hierbij deze Algemene Voorwaarden en betalingstermijnen welke door Cosmetic-Services zijn gesteld.
De cliënt verstrekt Cosmetic-Services voor of uiterlijk op de dag van de aanvaarding alle gegevens over zichzelf en de door hem aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Indien blijkt dat de medische behandeling geen doorgang kan vinden wegens ongeschiktheid van de cliënt voor een dergelijke behandeling, dan komt deze ongeschiktheid voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 4 Betaling en annulering

Art. 4, lid 1a
De onderstaande betalingsvoorwaarden gelden alleen als u de (aan)betaling via Cosmetic-Services regelt. In de meeste gevallen gaat de (aan)betaling via de gekozen medische instelling hierbij gelden dan de betalingsvoorwaarden van deze medische instelling.
Over het algemeen rekenen de medische instellingen na het tot stand komen van de overeenkomst
een aanbetaling van ±30% v/d behandel kosten en het totaalbedrag voor eventuele reis- verblijf- en transferkosten. U dient dan de aanbetaling binnen 7 dagen op de bankrekening van de medische instelling over te maken. Vermeld hierbij ook uw naam, factuurnummer/cliënt nummer.
De overige (70%) behandelingskosten en de eventuele kosten voor ziekenhuisverblijf, compressie kleding, ondersteuning beha, laboratoriumonderzoek (bloed, ECG) enz. moeten onder aftrek van de aanbetaling ter plaatse door de cliënt aan de medische instelling betaald worden. Dit dient plaats te vinden voorafgaand of uiterlijk op de eerste dag van de medische behandeling. U kunt de (aan)betaling meestal ook met een creditcard voldoen, afhankelijk van je kaart is deze betaling verzekerd en hoef je pas na 1 maand te betalen.
De annuleringsvoorwaarden blijven gehandhaafd zoals onderstaand vermeld.

Art. 4, lid 1b
Na het tot stand komen van de overeenkomst dient het totaalbedrag voor reis- en verblijfkosten de transfer en een aanbetaling van 30% voor de medische behandeling te worden voldaan. Dit dient u binnen 7 dagen op onze bankrekening over te maken. Vermeld hierbij ook uw factuurnummer/cliënt nummer.
De overige (70%) behandelingskosten en de eventuele kosten voor ziekenhuisverblijf, compressie kleding, ondersteuning beha, laboratoriumonderzoek (bloed, ECG) enz. moeten onder aftrek van de aanbetaling ter plaatse door de cliënt aan de medische instelling betaald worden. Dit dient plaats te vinden voorafgaand of uiterlijk op de eerste dag van de medische behandeling.
Art. 4, lid 2
Alle door Cosmetic-Services en/of de medische instelling in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De cliënt is niet bevoegd tot verrekening. De cliënt heeft niet het recht om enige betalingsverplichting tegen Cosmetic-Services en/of de medische instelling op te schorten
Art. 4, lid 3
Bij niet tijdige betaling van de totale kosten, hieronder inclusief de medische kosten, is de cliënt in verzuim. Cosmetic-Services stelt hem van hier schriftelijk op de hoogte. De cliënt heeft dan alsnog de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen over te maken. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Cosmetic-Services heeft dan het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen, zoals vermeld onder
Art. 4, lid 4
Annulering door de cliënt
Bij annulering van de overeenkomst door de cliënt of Indien de overeengekomen termijnen niet kan worden voldaan door de cliënt is de cliënt annuleringskosten verschuldigd over de totale kosten, inclusief de verblijfskosten en de kosten voor de medische behandeling.Bij annulering tot 60 dagen voor vertrek: 30% van de totale kosten, inclusief de kosten voor de medische behandeling zoals gespecificeerd in de offerte naar cliënt.Bij annulering tussen de 60ste dag en 31ste dag voor vertrek: 40% van de totale kosten, inclusief de kosten voor de medische behandeling zoals gespecificeerd in de offerte naar cliënt.Bij annulering tussen 30 dagen en 7 dagen voor vertrek: 60% van de totale kosten, inclusief de kosten voor de medische behandeling zoals gespecificeerd in de offerte naar cliënt.

Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de totale kosten, inclusief de kosten voor de medische behandeling zoals gespecificeerd in de offerte naar cliënt.
Indien de cliënt tegenover Cosmetic-Services in verzuim is, is hij verplicht Cosmetic-Services de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 25% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €300,-.

Als een vastgestelde datum voor de behandeling door nalatigheid, gebrek aan stiptheid of een onjuiste verklaringen van de cliënt niet tot stand kan komen, dan zal het volledige aanbetalings bedrag van de behandeling in rekening worden gebracht als annuleringskosten.

Artikel 5 Kosten

Art. 5, lid 1
Indien de kosten van de dienstverlening tot 5 weken voor vertrek met meer dan 20% stijgen, dan heeft Cosmetic-Services het recht om de kosten te wijzigen.
Art. 5, lid 2
De cliënt heeft het recht een verhoging van de kosten als bedoeld in het vorige lid af te wijzen. Hij moet, op straffe van verval, van dit recht gebruik maken binnen 4 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.

Artikel 6 Reis informatie

Art. 6, lid 1
De cliënt is ervan op de hoogte dat de medische behandeling in het buitenland plaats vindt. Deze dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, indien noodzakelijk de juiste vaccinaties, inentingen enz. Daarnaast dient de cliënt zelf te zorgen voor de transfer naar de plaats van de medische instelling in het buitenland tenzij anders overeen gekomen. De reis wordt dus niet door Cosmetic-Services verzorgd.
Art. 6, lid 2
De cliënt zal zelf bij de betrokken autoriteiten in het land van zijn/haar medische behandeling de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig vóór vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.
Art. 6, lid 3
Indien de cliënt de reis naar de medische instelling niet (geheel) kan maken vanwege het ontbreken van één of meer (geldige) documenten, dan komt dit met alle daaraan verbonden consequenties voor zijn eigen rekening en zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder art. 4, lid 4 van toepassing zijn.

Artikel 7 informatie over verblijf

Art. 7, lid 1
De benodigde informatie over hotel/appartement en/of transfers zullen uiterlijk 1 week voor vertrek in het bezit van de cliënt worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

Artikel 8 Wijzigingen door de cliënt

Art. 8, lid 1
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de cliënt wijziging daarvan verzoeken. Tot 1 maand voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door Cosmetic-Services worden bevestigd. Voor wijzigingskosten wordt er € 100,- per persoon in rekening gebracht.
Art. 8, lid 2
Cosmetic-Services zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het wijzigingsverzoek over dit verzoek beslissen. Afwijzing wordt met redenen omkleed en moet de cliënt zo snel mogelijk worden meegedeeld. De cliënt kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld onder art.4, lid 4.
Art. 8, lid 3
Vanaf 1 maand voor vertrek zal wijziging in principe niet meer mogelijk zijn.

Artikel 9  Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging.

Art. 9, lid 1
Cosmetic-Services heeft het recht de overeengekomen dienstverlening betreffende verblijf op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige van aard zijn, dat verdere gebondenheid van Cosmetic-Services aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de cliënt kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de cliënt. Indien de oorzaak van de wijziging aan Cosmetic-Services kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Cosmetic-Services. Dit artikel is niet van toepassing op medische behandelingen.
Art. 9, lid 2
Cosmetic-Services moet de cliënt 3 werkdagen, nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de cliënt is toe te rekenen. De cliënt kan de wijziging(en) afwijzen.
Art. 9, lid 3
a. Het alternatieve aanbod moet minstens gelijkwaardig zijn. De gelijkwaardigheid van een alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
Art. 9, lid 4
Cosmetic-Services mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige omstandigheden, de cliënt hoort hier direct over geïnformeerd te worden. In dat geval kan de cliënt de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan gemiddelde geringe betekenis strekt.
Art. 9, lid 5
In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt Cosmetic-Services de cliënt de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 10 lid 4.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

Art. 10, lid 1
Als een behandeling op een bepaalde datum opgrond van overmacht niet mogelijk is of door ziekte van een arts dan kan Cosmetic-Services, de arts of de kliniek/ziekenhuis niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel geleden schade.
Art. 10, lid 2
Onverminderd het bepaalde in artikel 8, 9, 11, 12 en 13, is Cosmetic-Services verplicht tot uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de verwachtingen die de cliënt op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien u via Cosmetic-Services heeft geboekt. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot verblijf en eventuele transfers zoals gesteld onder art. 1b, punten 2 en 3. Voor de medische behandeling en/of het resultaat hiervan is Cosmetic-Services niet aansprakelijk te stellen.
Art. 10, lid 3
Indien genoemd verblijf en/of transfers niet verloopt volgens de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de cliënt verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 13 lid 1.
Art. 10, lid 4
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Voorbeelden hiervan zijn, de weersomstandigheden of het uitvallen en of wijzigen van vluchten, voor zover Cosmetic-Services hierop geen invloed had kunnen uitoefenen.

Artikel 11 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

Art. 11, lid 1
Wanneer Cosmetic-Services op grond van artikel 10 aansprakelijk is voor de door de cliënt geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de ter zake geldende verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een verzekering (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskosten verzekering dan wel ziektekostenverzekering), evenals de aansprakelijkheid voor schade die de cliënt lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen).
Art. 11, lid 2
Beschrijvingen, folders, foto’s en voorlichtingsmateriaal van de (cosmetische) behandelingen, de accommodaties, bestemmingen, en aangeboden diensten en producten op deze site zijn zo nauwkeurig mogelijk weer gegeven en zijn bedoeld om u een goed beeld te geven. Cosmetic-Services draagt geen verantwoordelijkheid hiervoor, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden o.a van medische instellingen zijn uitgegeven.
Ook geldt nog het volgende: indien er een faciliteitenbeschrijving bij de accommodaties is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij Cosmetic-Services hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan u heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de aangeboden behandelpakketten en/of Cosmetic-Services u een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.
Art. 11, lid 3
Cosmetic-Services is uitsluitend aansprakelijk voor de bemiddeling en de promotie in Nederland en België.
Art. 11, lid 4
Een groot deel van de op deze website aangeboden producten worden niet door Cosmetic-Services zelf uitgevoerd, maar door derden zoals klinieken/ziekenhuizen, hotels, vervoersbedrijven, beautycentra, welnesscentra, kuuroorden, enz.
Cosmetic-Services fungeert slechts als tussenpersoon tussen de cliënt en de medische instelling en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit de medische behandeling en/of het medisch onderzoek, omdat de artsen in medisch zelf verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden die ze uitvoeren. Schade die voorvloeit uit de medische behandeling komt volledig voor risico en rekening van de cliënt.
Art. 11, lid 5
Cosmetic-Services is ook niet aansprakelijk voor de reis- en verblijfkosten of andere eventuele schade die voortvloeit uit handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.
Wij proberen alles zo zorgvuldig mogelijk te vermelden en te laten verlopen ondanks onze zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van de lokale de omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden of het uitvallen en of wijzigen van vluchten.
Art. 11, lid 6
Na voltooiing van het vooronderzoek, waar ook ter wereld uitgevoerd, kan de cliënt geen rechten ontlenen aan de bevindingen van de specialist. Cosmetic-Services kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de conclusies en het advies van de specialist die het vooronderzoek heeft verricht. Cosmetic-Services verleent geen medewerking betreffende juridische kwesties.
Art. 11, lid 7
Cliënt verklaart voldoende en aannemelijk geïnformeerd te zijn door de medische instelling en op de hoogte te zijn van mogelijke risico’s en beperkingen van de door hem uit vrije wil ondergane medische behandeling en/of medisch onderzoek.
Art. 11, lid 8
Cliënten kunnen, indien zij over het functioneren van de behandelend arts vragen hebben, zich tot Cosmetic-Services wenden, die een bemiddelende rol kan spelen tussen cliënt en behandelend arts.
Art. 11, lid 7
Conform artikel 1c van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn op de overeenkomst tussen cliënt en dienstverlener waaronder begrepen de medische instelling, ziekenhuis of arts de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing.
Art. 11, lid 8
Op alle via deze website door Cosmetic-Services aangeboden diensten en producten zoals o.a. cosmetische behandelingen, vervoer, accommodaties en alle overige (aanvullende) diensten zijn er nog (onderdelen van) voorwaarden van derden van toepassing, zoals die van klinieken/ziekenhuizen, hotels, vervoersbedrijven, enz.
Art. 11, lid 9
Cosmetic-Services is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze Algemene Voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk via e-mail of post worden bevestigd.
Art. 11, lid 10
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Cosmetic-Services gelden ook ten behoeve van de werknemers van Cosmetic-Services, tenzij een verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 12 verplichtingen van de cliënt

Art. 12, lid 1
De cliënt(en) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Cosmetic-Services en/of de medische instelling ter bevordering van een goede uitvoering van de dienstverlening van Cosmetic-Services en/of de medische instelling en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte cliënt. Bij niet-nakoming hiervan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de cliënt.

Artikel 13 Klachten

Art. 13, lid 1
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van verblijf en/of transfers als bedoeld in artikel 10 lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de diensterverlening van Cosmetic-Services, moet deze onverwijld worden gemeld bij Cosmetic-Services.
Art. 13, lid 2
Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dan dient de cliënt deze zo spoedig mogelijk schriftelijk via e-mail of post te melden bij Cosmetic-Services.
Art. 13, lid 3
Op alle geschillen tussen Cosmetic-Services en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Cosmetic-Services behoudt zich het recht om zonder voorafgaand bericht veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op onze aanbiedingen.

De informatie op Cosmetic-Services.nl is informatief en zal nooit het advies en/of de behandelingen van een gespecialiseerde arts vervangen. Omdat iedereen andere wensen heeft kunnen de prijzen en adviezen ook verschillen. Laat u daarom goed informeren.